Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding

die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Nieuws


Archief


foto/film

Dorpskerk

Komende diensten

                        
zondag 21 okt    10.00 uur      ds. H. Vaartjes   uit Delft
zondag 28 okt    10.00 uur      ds. F.A. den Harder uit Zwijdrecht    
zondag 04 nov   10.00 uur      ds. D. van Duijvenbode                         Oogstdienst

Galaten 1 en 2


De brief aan de Galaten


1 1Van ​Paulus, een ​apostel​ die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door ​Jezus​ ​Christus​ en God, de Vader, die ​Christus​ uit de dood heeft opgewekt. 2Aan de ​gemeenten​ in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 3Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, 4die zichzelf gegeven heeft voor onze ​zonden​ om ons te bevrijden uit deze door ​het kwaad​ beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. ​Amen.


Het ware evangelie

6Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de ​genade​ van ​Christus​ heeft geroepen en dat u zich tot een ander ​evangelie​ hebt gekeerd. 7Er is geen ander ​evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het ​evangelie​ van ​Christus​ willen verdraaien. 8Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een ​engel​ uit de hemel – vervloekt is hij! 9Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 10Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen ​dienaar​ van ​Christus​ zijn. 11Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het ​evangelie​ dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12– ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat ​Jezus​ ​Christus​ mij is geopenbaard.


13U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de ​gemeente​ van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. 15Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn ​genade​ heeft geroepen, 16zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd 17en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder ​apostel​ waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar ​Damascus. 18Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19Maar van de overige ​apostelen​ heb ik niemand gezien, behalve ​Jakobus, de broer van de ​Heer. 20God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. 21Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. 22De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, 23maar iedereen had over mij horen vertellen: ‘De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien.’ 24En zij prezen God om mij.


2 1Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met ​Barnabas​ en Titus. 2Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het ​evangelie​ voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. 3Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten ​besnijden, hoewel hij toch een Griek is. 4Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in ​Christus​ ​Jezus​ hebben, gebruikten. Ze wilden ​slaven​ van ons maken. 5Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het ​evangelie​ moest in uw belang behouden blijven. 6De belangrijkste broeders – hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens – hebben mij tot niets verplicht. 7Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan ​Petrus​ de verkondiging onder de besnedenen 8– want zoals God ​Petrus​ kracht had gegeven voor zijn werk onder de ​Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen –, 9en ze dus de ​genade​ onderkenden die mij geschonken was, toen reikten ​Jakobus, Kefas en ​Johannes, die als steunpilaren golden, mij en ​Barnabas​ de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. 10Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.


11Maar toen Kefas in ​Antiochië​ was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van ​Jakobus​ kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de ​besnijdenis. 13De andere ​Joden​ deden met hem mee, en zelfs ​Barnabas​ liet zich meeslepen door hun huichelarij. 14Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware ​evangelie​ bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een ​Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als ​Joden​ te leven?’


Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus

15Hoewel wij ​Joden​ van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in ​Jezus​ ​Christus. Ook wij zijn tot geloof in ​Christus​ ​Jezus​ gekomen om daardoor, en niet door de wet, ​rechtvaardig​ te worden, want niemand wordt ​rechtvaardig​ door de wet na te leven. 17En in ons streven om door ​Christus​ ​rechtvaardig​ te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat ​Christus​ dus in dienst staat van de ​zonde? Natuurlijk niet. 18Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met ​Christus​ ben ik gekruisigd: 20ikzelf leef niet meer, maar ​Christus​ leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de ​Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21Ik verwerp Gods ​genade​ niet; als we door de wet ​rechtvaardig​ zouden kunnen worden, zou ​Christus​ voor niets gestorven zijn.