Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding

die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Nieuws


Archief


foto/film

Dorpskerk

Komende diensten

                        
  
zondag 22 juli    10.00 uur      ds. D. van Duijvenbode
zondag 29 juli    10.00 uur      ds. H J K Vaartjes, Delft
zondag 05 aug   10.00 uur      ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holand

Efeziers 3 en 43 1Daarom is het dat ik, ​Paulus, gevangene omwille van ​Christus​ ​Jezus, voor u, heidenen, ​bid. 2U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de ​genade​ door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van ​Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn ​heilige​ ​apostelen​ en profeten: 6de heidenen delen door ​Christus​ ​Jezus​ ook in de ​erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het ​evangelie. 7Van dat ​evangelie​ ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods ​genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle ​heiligen, is de ​genade​ geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van ​Christus​ te verkondigen, 9en voor allen in​ het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in ​Christus​ ​Jezus, onze ​Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.


14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof ​Christus​ kan gaan wonen in uw ​hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de ​liefde. 18Dan zult u met alle ​heiligen​ de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de ​liefde​ van ​Christus​ kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.


20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in ​Christus​ ​Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.


Christus als fundament

4 1Ik, die gevangenzit omwille van de ​Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit ​liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de ​vrede​ de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één ​Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.


7Aan ieder van ons is ​genade​ geschonken naar de maat waarmee ​Christus​ geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11En hij is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren, 12om de ​heiligen​ toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van ​Christus​ opgebouwd, 13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de ​Zoon van God​ een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van ​Christus. 14Dan zijn we geen onmondige ​kinderen​ meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: ​Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de ​liefde.


17Op gezag van de ​Heer​ zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun ​hart​ voor hem gesloten hebben. 19Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20Maar zo hebt u ​Christus​ niet leren kennen! 21U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door ​Jezus​ wordt duidelijk 22dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid.


Het nieuwe leven

25Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de ​duivel​ geen kans. 28Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30Maak Gods ​heilige​ Geest​ niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.


32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; ​vergeef​ elkaar zoals God u in ​Christus​ ​vergeven​ heeft.