Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding

die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Nieuws


Archief


foto/film

Dorpskerk

Komende diensten


                            
zondag 29 april  10.00 uur      ds. B. Schoone uit Poeldijk                "met gasten van het Westerhonk"
zondag 06 mei   10.00 uur      Gastpredikant
donderdag 10 mei   10.00 uur      Gastpredikant                               "Hemelvaartdag"

1 Korinthiers 1


De eerste brief aan de Korintiërs


1Van ​Paulus, ​apostel​ van ​Christus​ ​Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2Aan de ​gemeente​ van God in ​Korinte, ​geheiligd​ door ​Christus​ ​Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn ​heiligen​ te zijn, en aan allen die de naam van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.


4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in ​Christus​ ​Jezus​ zijn ​genade​ heeft geschonken. 5Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over ​Christus​ bij u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ wacht, aan geen enkele gave van de Geest. 8Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de ​dag van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. 9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus, onze ​Heer, is trouw.


Verdeeldheid in de gemeente

10Broeders en zusters, in de naam van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van ​Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van ​Christus.’ 13Is ​Christus​ dan verdeeld? Is ​Paulus​ soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van ​Paulus​ dat u bent ​gedoopt? 14Ik dank God dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb ​gedoopt; 15niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is ​gedoopt. 16Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten ​gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb ​gedoopt. 17Ik ben immers niet door ​Christus​ gezonden om te ​dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het ​kruis​ van ​Christus​ van zijn kracht worden beroofd.


De ware wijsheid

18De boodschap over het ​kruis​ is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20Waar is de wijze, waar de ​schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22De ​Joden​ vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23maar wij verkondigen een gekruisigde ​Christus, voor ​Joden​ aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24Maar voor wie geroepen zijn, zowel ​Joden​ als Grieken, is ​Christus​ Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.


26Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God ​uitgekozen​ om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God ​uitgekozen​ om de sterken te beschamen; 28wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God ​uitgekozen​ om wat wél iets is teniet te doen. 29Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30Door hem bent u één met ​Christus​ ​Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door ​Christus​ worden wij ​rechtvaardig​ en ​heilig​ en door hem worden wij verlost, 31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de ​Heer​ beroemen.’