Start


Start

Start
Start

Start
Start

ANBI

Dorpskerk

Welkom!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan
bij Organisatie / Sectie-indeling.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

 

Brief aan de Romeinen 1


De brief aan de Romeinen


1Van ​Paulus, ​dienaar​ van ​Christus​ ​Jezus, geroepen tot ​apostel​ en uitgekozen om het ​evangelie​ van God te verkondigen, 2dat al bij monde van zijn profeten in de ​heilige​ geschriften is beloofd: 3het ​evangelie​ over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van ​David, 4aangewezen als ​Zoon van God​ en door de ​heilige​ Geest​ bekleed met macht toen hij, ​Jezus​ ​Christus, onze ​Heer, opstond uit de dood. 5Hij heeft mij de ​genade​ geschonken ​apostel​ te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6ook aan u, die geroepen bent door ​Jezus​ ​Christus. 7Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn ​heiligen​ te zijn. ​Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.

8Allereerst dank ik door ​Jezus​ ​Christus​ mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 9God, die ik door de verkondiging van het ​evangelie​ over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn ​gebeden​ noem. 10En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. 14Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 15en daarom is het mijn wens het ​evangelie​ ook aan u in Rome te verkondigen.

God veroordeelt kwaad en ​onrecht

16Voor dit ​evangelie​ schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17In het ​evangelie​ openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al ​het kwaad​ en ​onrecht​ van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig ​hart​ is verduisterd. 22Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. ​Amen. 26Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 29Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in ​het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31zijn kortzichtig en trouweloos, zonder ​liefde​ en onbarmhartig. 32En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

Komende diensten

zondag   30 april  10.00 uur     ds. D. v. Duijvenbode, Monster
zondag   07 mei   10.00 uur     prop G Neels, Leiden
zondag   14 mei   10.00 uur     ds C Schreuder, Maassluis

Geloven
        doe je
              samen

Nieuws

Contact

Over ons

Geloof

Kerkdiensten

Zondagsbrief

Vorming en

Toerusting

Liturgie

Organisatie

Samenloop

Foto / Film

Links

Agenda

Archief

Kerkdiensten

ANBI