Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding

die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Nieuws


Archief


foto/film

Dorpskerk

Komende diensten                     

zondag 16 dec   10.00 uur      ds. Dirk van Duijvenbode                      3e advent     "Heilig avondmaal"
                         
19.00 uur      Lessons and Carols
zondag 23 dec   10.00 uur      ds W. de Ruyter uit Maasland                4e advent
                         
10.30 uur      Bertus Bliek kerstviering met pastor Leny Lievaart

Lukas 1


Aankondiging van de geboorte van Jezus

26In de zesde maand zond God de ​engel​ ​Gabriël​ naar de stad ​Nazaret​ in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die ​Jozef​ heette, een afstammeling van ​David. Het meisje heette ​Maria. 28Gabriël​ ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet ​Maria, je bent begenadigd, de ​Heer​ is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de ​engel​ zei tegen haar: ‘Wees niet bang, ​Maria, God heeft je zijn ​gunst​ geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem ​Jezus​ noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de ​Heer, zal hem de troon van zijn vader ​David​ geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij ​koning​ zijn over het volk van ​Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’


34Maria​ vroeg aan de ​engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De ​engel​ antwoordde: ‘De ​heilige​ Geest​ zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het ​kind​ dat geboren wordt, ​heilig​ worden genoemd en ​Zoon van God. 36Luister, ook je familielid ​Elisabet​ is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria​ zei: ‘De ​Heer​ wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de ​engel​ haar weer alleen.


Maria en Elisabet

39Kort daarop reisde ​Maria​ in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van ​Zacharias​ binnenging en ​Elisabet​ begroette. 41Toen ​Elisabet​ de groet van ​Maria​ hoorde, sprong het ​kind​ op in haar schoot; ze werd vervuld van de ​heilige​ Geest​ 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn ​Heer​ naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het ​kind​ van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de ​Heer​ in vervulling zullen gaan.’


46Maria​ zei:


‘Mijn ziel prijst en looft de ​Heer,


47mijn ​hart​ juicht om God, mijn redder:


48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.


Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,


49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,


heilig​ is zijn naam.


50Barmhartig​ is hij, van geslacht op geslacht,


voor al wie hem vereert.


51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm


en drijft uiteen wie zich verheven wanen,


52heersers stoot hij van hun troon


en wie gering is geeft hij aanzien.


53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,


maar rijken stuurt hij weg met lege handen.


54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,


zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:


hij herinnert zich zijn barmhartigheid


jegens Abraham en zijn nageslacht,


tot in eeuwigheid.’


56Maria​ bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.


De geboorte van Johannes

57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht ​Elisabet​ een zoon ter wereld. 58Haar buren en verwanten hoorden hoe ​barmhartig​ de ​Heer​ voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59Op de achtste dag kwamen ze het ​kind​ ​besnijden, en ze wilden het ​Zacharias​ noemen, naar zijn vader. 60Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je ​familie​ die zo heet.’ 62Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het ​kind​ wilde noemen. 63Hij vroeg om een ​schrijftablet​ en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. 64En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit ​kind? Want de machtige hand van de ​Heer​ beschermde hem.


67Zijn vader ​Zacharias​ werd vervuld van de ​heilige​ Geest​ en sprak deze ​profetie:


68‘Geprezen zij de ​Heer, de God van Israël,


hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.


69Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt


uit het huis van ​David, zijn dienaar,


70zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn ​heilige​ profeten:


71bevrijd zouden we worden van onze vijanden,


gered uit de greep van allen die ons haten.


72Zo toont hij zich ​barmhartig​ jegens onze voorouders


en herinnert hij zich zijn ​heilig​ ​verbond:


73de eed die hij gezworen had aan ​Abraham, onze vader,


dat wij, 74ontkomen aan onze vijanden,


hem zonder angst zouden dienen, 75toegewijd en oprecht,


altijd levend in zijn nabijheid.


76En jij, ​kind, jij zult genoemd worden: ​profeet​ van de Allerhoogste,


want voor de ​Heer​ zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,


77en om zijn volk bekend te maken met hun redding


door de ​vergeving​ van hun ​zonden.


78Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God


zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan


79en verschijnen aan allen die leven in duisternis


en verkeren in de schaduw van de dood,


zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede.’


80Het ​kind​ groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.