Home
Home


Home
Home
Home

Protestantse gemeente
Hoek van Holland


Geloven doe je Samen

Welkom!


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad),
Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan

bij Organisatie.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan
contact op met de geleding die u antwoord kan geven via de link Contact.   

Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Actueel

kerkdiensten


zondagsbrief


liturgie


agenda


samenloop

Over ons
contact


visie


organisatie

Geven

Anbi

Geloof

informatie

Overige info

KERKZOEKER


Nieuws


Archief


foto/film

Dorpskerk

Komende diensten                     

zondag 28 april              10.00 uur           ds. J.C. Buurmeester, Vlaardingen

zondag 05 mei               10.00 uur           ds. D. van Duijvenbode

zondag 12 mei               10.00 uur           ds. D. van Duijvenbode
zondag 19 mei               10.00 uur           ds. D. van Duijvenbode

Handelingen 1


Jezus opgenomen in de hemel

1In mijn eerste ​boek, ​Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van ​Jezus​ beschreven, 2vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de ​apostelen​ die hij door de ​heilige​ Geest​ had ​uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het ​koninkrijk van God.


4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit ​Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes ​doopte​ met water, maar binnenkort worden jullie ​gedoopt​ met de ​heilige​ Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in ​Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’


9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’


12Daarop keerden de ​apostelen​ van de ​Olijfberg​ terug naar ​Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het ​bovenvertrek​ waar ze verblijf hielden: ​Petrus​ en Johannes, Jakobus en ​Andreas, ​Filippus​ en ​Tomas, ​Bartolomeüs​ en ​Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en ​Simon​ de IJveraar​ en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het ​gebed, samen met de vrouwen en met ​Maria, de moeder van ​Jezus, en met zijn broers.


Judas vervangen

15In die dagen stond ​Petrus​ op te midden van de ​leerlingen​ – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen – en zei: 16‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de ​heilige​ Geest​ bij monde van ​David​ heeft gesproken over Judas, de gids van hen die ​Jezus​ gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. 17Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak. 18Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. 19Alle inwoners van ​Jeruzalem​ hebben van deze gebeurtenis gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat ‘bloedgrond’ betekent. 20In het ​boek​ van de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven.” En ook: “Laat een ander zijn taak overnemen.” 21Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de ​Heer​ ​Jezus​ onder ons verkeerde, 22vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’


23Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. 24Daarna baden ze als volgt: ‘U, ​Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt 25om als ​apostel​ zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.’ 26Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf ​apostelen​ toegevoegd.

Dorpskerk