Start

Start

Start
Start

Start
Start


ANBI

Dorpskerk

Welkom!

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. Actuele informatie kunt u vinden onder items: Zondagsbrief, Samenloop (kerkblad), Kerkdiensten enz..    Wilt u weten hoe het pastoraat is verdeeld, kijk dan
bij Organisatie / Sectie-indeling.   Kunt u uw benodigde informatie niet vinden neem dan contact op met de geleding
die u antwoord kan geven via de link Contact.    Graag tot ziens in onze gemeente, want
Geloven doe je Samen.

Handelingen  2 en 3

Het leven van de eerste gemeente

43De vele tekenen en wonderen die de ​apostelen​ verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de ​gunst​ bij het hele volk. De ​Heer​ breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Genezing van een verlamde

31Op een dag gingen ​Petrus​ en ​Johannes​ zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de ​tempel​ voor het namiddaggebed. 2Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de ​tempel​ gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de ​poort​ die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de ​tempel. 3Toen hij zag dat ​Petrus​ en ​Johannes​ de ​tempel​ wilden binnengaan, vroeg hij om een ​aalmoes. 4Petrus​ richtte zijn blik op hem, evenals ​Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6Maar ​Petrus​ zei: ‘Geld​ heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van ​Jezus​ ​Christus​ van ​Nazaret, sta op en loop.’ 7Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de ​tempel​ binnen, lopend en springend en God lovend. 9Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Toespraak van Petrus

11De bedelaar klampte zich aan ​Petrus​ en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van ​Salomo. 12Toen ​Petrus​ dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? 13Dit kon gebeuren omdat de God van ​Abraham​ en de God van ​Isaak​ en de God van ​Jakob, de God van onze voorouders, aan ​Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze ​Jezus​ die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen ​Pilatus​ bereid was hem vrij te laten. 14U hebt de ​heilige​ en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een ​moordenaar​ gratie verleend zou worden. 15Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. 16Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat ​Jezus​ schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. 17Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. 18Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn ​messias​ zou lijden en sterven. 19Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. 20Dan zal de ​Heer​ een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de ​messias​ zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is ​Jezus, 21die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn ​heilige​ profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. 22Mozes​ heeft al gezegd: “De ​Heer, uw God, zal in uw midden een ​profeet​ zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23Wie niet naar deze ​profeet​ luistert, zal uit het volk gestoten worden.” 24Samuel​ en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. 25U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn ​verbond​ gesloten toen hij tegen ​Abraham​ zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.” 26God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te ​zegenen.’

Komende diensten

zondag   19 nov  10.00 uur     ds F den Harder,Zwijndr.
zondag   26 nov  10.00 uur     Ds. N.A.D. Noordzij,Maassluis  laatste zondag kerkelijk jaar

zondag   03 dec  10.00 uur     gastpredikant

Geloven
        doe je
              samen

Nieuws

Contact

Over ons

Geloof

Kerkdiensten

Zondagsbrief

Vorming en

Toerusting

Liturgie

Organisatie

Samenloop

Foto / Film

Links

Agenda

Archief

Kerkdiensten

ANBI

Fotowedstrijd

Jou kerk in beeld